top of page

Privacyverklaring

Pioniers Magazine, gevestigd aan Ketelmeerweg 1b te Nagele, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens:

pioniersmagazine.nl, Ketelmeerweg 1b 8308 RA te Nagele (redactieadres), redactie@pioniersmagazine.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Pioniers Magazine verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Pioniers Magazine verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou (wanneer je auteur bent en/ of op andere wijze met een pasfoto op onze website staat):

 • ras

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pioniers Magazine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren/ online diensten

 • Pioniers Magazine verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Pioniers Magazine neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pioniers Magazine) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pioniers Magazine bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij verwerken je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren. Wij bewaren deze gegevens tot 3 jaar na het einde van de overeenkomst.

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, betalingsgegevens en aankoopgeschiedenis gedurende 7 jaar bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Wanneer je het contactformulier op onze website verstuurt en op deze wijze contact met ons wilt opnemen, vragen wij om jouw naam en e-mailadres en optioneel je telefoonnummer. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pioniers Magazine zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij zullen met deze derden partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pioniers Magazine gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar redactie@pioniersmagazine.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Pioniers Magazine zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Pioniers Magazine wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pioniers Magazine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via redactie@pioniersmagazine.nl

Carla de Ruiter is de Functionaris Gegevensbescherming van Pioniers Magazine. Zij is te bereiken via bovenstaand e-mailadres.

Tot slot

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen.

Nagele, 6 december 2018

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page