Interviews 'Pionier in the picture'

Pionier ‘in the picture’, Cathleen Beerkens, oprichter a Wellness Revolution

Interview met Cathleen Beerkens (USA), Integrative Health Coach en oprichter van a Wellness Revolution.

Cathleen Beerkens is onlangs in Amsterdam gestart met ‘A Wellness Revolution’. Het is haar missie om mensen te helpen om weer met hun fysieke lichaam in contact te komen en zichzelf te accepteren, op de holistische niveaus van lichaam, ziel en geest. Ze coacht mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor al deze aspecten en moedigt ze aan om zelfvertrouwen op te bouwen en verliefd te worden op zichzelf. Cathleen is opgeleid in de Glycobiologie, een nieuwe wetenschap die zich bezighoudt met de structuur, de aanmaak en biologie van suikerketens. Deze goede suikers zitten als een soort antennes op de oppervlakte van al onze cellen en zorgen daar voor communicatie tussen de onderlinge cellen. Door deze antennes praten en herkennen cellen zich en kunnen ze ook een boodschap afgeven. Zodoende sturen deze suikermoleculen vrijwel alle lichaamsprocessen aan.

Je bent Amerikaanse en woont al lange tijd in Nederland?

Ja dat klopt, ik woon hier al zo’n 20 jaar. Ik ben getrouwd met een Nederlander. We hebben elkaar ontmoet in 1983 en zijn in 1996 naar Nederland verhuisd. We hebben een zoon die een medische opleiding doet in de US en een dochter die aan een Amerikaanse universiteit studeert. Mijn jongste dochter woont thuis en rond de middelbare school af over 2 jaar. Het moederschap heeft me geholpen om een betere coach te zijn. In mijn werk realiseerde ik me het belang om authentiek te zijn, je waarheid te spreken en je passie te vinden. Wanneer ik Engels spreek, is het authentiek en komt het van mijn hart. Ik moedig mijn Nederlandse docenten en vertegenwoordigers aan om de taal te spreken waar ze zich het beste bij voelen. Dat is ook belangrijk voor de transformatie die de planeet op dit moment doormaakt, waarin ieders transformatie van belang is. Gedurende deze transformatie, die we nu ervaren, kunnen mensen verward raken wanneer ze ontwaken in hun volle potentie. Onze Wellness Coaches kunnen hulp en begeleiding bieden tijdens dit ontwakingsproces.

Wat bedoel je met de transformatie van de planeet?

We leven in een heel bijzondere tijd. Astrologisch gezien gaan we van de elementen vuur en lucht naar aarde en water, net zoals in de jaren ’60. Dat is een transformatie en het betekent dat we nu in staat zijn om Spirit vorm te geven. Met andere woorden, we kunnen manifesteren, laten zien waar we voor staan. Veel mensen weten niet hoe ze dat moeten doen of zijn zich daar niet bewust van. In de achterliggende jaren hebben mensen zich afgevraagd wat echt is en wat niet, wat ze willen geloven of juist niet. In deze tijd leren mensen hoe het is om op aarde te leven en ook om te zien wat we de aarde hebben aangedaan. De consequenties van het onzorgvuldig omgaan met de aarde worden schrijnend zichtbaar.

Wat is jouw achtergrond?

Lange tijd werkte ik als verpleegster in Amerika. Ik heb met veel ernstig zieke mensen gewerkt. Mensen raken vaak in een crisis als ze een ernstige ziekte hebben. Ze vragen zich af wie ze zijn en waarom ze op de aarde zijn en ook waarom ze ziek zijn geworden. Ik ben dankbaar voor het werk dat ik heb kunnen doen als verpleegster en voor alle kennis en ervaring die ik heb kunnen opdoen gedurende die jaren. Ik hield enorm van dit werk, maar op een bepaald moment was het frustrerend om te realiseren dat de huidige gezondheidszorg een systeem is van ziektezorg. Ik geloofde niet meer in het idee van een ziektezorgsysteem. In het ziekenhuis word je behandeld als een ziek persoon en dat ga je zelf geloven. Je bent een patiënt die wordt behandeld. Dat is slechts een gedachte. Ik heb geleerd dat we andere gedachten kunnen hebben, die op een enorm krachtige manier je lot beïnvloeden. Ik wil anderen graag helpen realiseren dat ze nieuwe gedachten kunnen denken, gerelateerd aan preventie en wellness.

“De manifestatie van een ziekte kan jaren duren, waarom hebben ze daar niets van gemerkt? Zijn mensen zo losgekoppeld van hun lichaam, dat ze zich er niet meer van bewust zijn dat er een disbalans is, die tot ziekte leidt?”

Tijdens het opnemen van medische voorgeschiedenissen in het ziekenhuis, verbaasde het mij dat de meeste mensen zich er totaal niet van bewust waren dat ze uit balans en ziek waren voor de diagnose. Ik stelde mijzelf de vraag waarom iedereen zo weinig in verbinding stond met z’n huidige staat van gezondheid. De manifestatie van een ziekte kan jaren duren, waarom hebben ze daar niets van gemerkt? Zijn mensen zo losgekoppeld van hun lichaam, dat ze zich er niet meer van bewust zijn dat er een disbalans is, die tot ziekte leidt?

15 jaar geleden las ik bij toeval over een nieuwe wetenschap Glycobiologie. Het gaat over hoe onze cellen met elkaar communiceren. Toen realiseerde ik me dat de wereld op een cellulair niveau misschien wel zo uit balans is dat wij als mensen ook zo uit balans geraakt zijn en niet meer in contact staan met ons lichaam en gevoel. Het communicatienetwerk in zowel ons lichaam als in contact met anderen is aangetast. We communiceren niet meer goed. Daardoor hebben we dus niet door dat er een ziekte aan het manifesteren is en worden er pas mee geconfronteerd in een laat stadium. We voelen niet meer wat onze ware natuur is, dat we als mensen een spirituele ervaring in ons lichaam hebben. Dat was een belangrijk inzichtgevend moment voor mij.

Wat is jouw definitie van ‘Wellness’? In Nederland denken we al snel aan sauna’s of massage bij dat woord.

Ik heb het woord ‘Wellness’ bewust gekozen. Ik heb aan het woord ‘health-coach’ gedacht, maar dat dekt voor mij de lading niet. Het gaat niet alleen om je fysieke lijf. Het gaat om alles: hoe kun je echt ‘well’, gezond, zijn als je relatie in een crisis zit, of als je geen nieuwe baan kunt vinden? In de cursus kijken we naar het lichaam op celniveau. Dan ontmoet je pas echt de magie en de schoonheid van wie je bent hier op aarde en waarom we hier zijn. Het gaat niet alleen om gezond eten of de hele dag mediteren. ‘Wellness’ staat voor mij voor een integrale en holistische aanpak. Lange tijd hebben mensen geluisterd naar artsen of verpleegsters die hen vertelden wat ze moesten doen. De transformatie waar ik het net over had maakt dat mensen zich ervan bewust worden dat ze zélf verantwoordelijk zijn voor wie ze zijn en wat ze creëren. Die stap is nodig zodat je weer verliefd kunt worden op jezelf en op het leven.

“Ik wil met mijn organisatie het menselijk leven op een positieve manier beïnvloeden vanuit een holistische zienswijze: dus fysiek, mentaal en spiritueel.”

Waarom ben je gestart met a Wellness Revolution?

Een paar jaar geleden startten we met het concept van A Wellness Revolution. We hebben veel geleerd in die jaren en onderzoek gedaan, veel gratis trainingen gegeven. Recent zijn we pas echt gestart. Nu is het pas de tijd om het handen en voeten te geven. Ik heb veel werk gedaan op het gebied van meditatie, ik heb veel onderzocht en veel geleerd van allerlei spirituele leiders over de hele wereld. Op een van de evenementen die ik bezocht, kwam ik erachter dat ook deze spirituele mensen die ik daar trof kanker hadden of een auto-immuunziekte. Dat is gekkenwerk. Is dat de wereld waar we in moeten leven? Dan kun je nog zo spiritueel zijn, maar wat als je lichaam zo ziek is? Dat lijkt niet te kloppen. Is dat hoe we zouden moeten leven? De komende jaren zullen mensen op zoek gaan naar antwoorden en echte “wellness”. In de cursus geven we nieuwe handvatten hoe ze dat kunnen doen. Als Wellness Coach helpen we mensen hun leven te “verteren” en verwerken en te bepalen op welke gebieden ze willen veranderen. We bieden ondersteuning en verantwoordelijkheid om de mensen echt te helpen om deze transformatie te maken en de beste versie van zichzelf te worden. Ons lichaam is als een tempel, een huis waarin je Spirit kan wonen. Zorg je goed voor je huis, voor jouw tempel? Misschien zorg je goed voor je Spirit, maar doe je dat ook voor je huis of andersom? Beiden zijn mogelijk en noodzakelijk in deze nieuwe tijd.

Wat is je uiteindelijke doel?

Ik wil met mijn organisatie het menselijk leven op een positieve manier beïnvloeden vanuit een holistische zienswijze: dus fysiek, mentaal en spiritueel.

Als verpleegster werkte ik met artsen en ik realiseerde me hoe druk ze zijn. Ze hebben echt geen tijd om mensen te begeleiden in het transformatieproces naar wellness. Mensen hebben Wellness Coaches nodig voor steun, advies en begeleidingen in dit proces. Dat is de effectievere manier om echte veranderingen aan te brengen in lifestyle-gewoontes. In de afgelopen jaren hebben vele regeringen in de wereld het beroep Wellness Coach officieel erkend, als beroep dat kan helpen in de huidige crisis in het gezondheidszorgsysteem. We zijn een organisatie, die mensen educatie geeft om echte wellness te vinden en om Wellness Coaches op te leiden, die anderen kunnen helpen daarbij.

Meer informatie

Wellness Coaching Cursus

In maart 2018 start er een cursus van 6 maanden tot gecertificeerd Wellness Coach.

Gedurende deze cursus, ontdek je nieuwe manieren van denken over wellness en krijg je hulpmiddelen aangereikt om jezelf en je cliënten te transformeren. Je leert anderen te coachen gebaseerd op holistische theorieën en de nieuwe wetenschappen van Epigenetica en Glycobiologie je krijgt leven veranderende methoden aangeboden om je onderbewuste te trainen. Er wordt diep ingegaan op hoe onze cellen functioneren en de verbindingen die gemaakt worden tussen brein, lichaam en geest.

Ontdek ook de wereld van ondernemerschap. Deze cursus onderzoekt de opkomst van sociaal ondernemen in het algemeen, het groeiende aantal micro-ondernemers in de wereld en de rol die een Wellness Coach speelt binnen de sfeer van ondernemerschap.

Meer informatie over deze cursus

Consciousness lezing

Iedere maand wordt er een 1, 5 uur durende lezing gegeven over bewustwording en de rol van glycanen (goede suikers) bij het verwerken van emoties en onze overtuigingen. In deze lezing ontdek je hoe onze gedachten en emoties onze cellulaire balans beïnvloeden. Je leert hoe je kunt luisteren naar de signalen van je lichaam als middel om betere lifestyle keuzes te maken en beter voor jezelf te zorgen. Hoe kun je deze informatie erkennen en toelaten om zo je groei in bewustzijn en algemene balans te vergroten.

—————————————————————————————————————————

English version:

Interview with Cathleen Beerkens (USA), Integrative Health Coach and founder of a Wellness Revolution.

 Cathleen Beerkens recently started “A Wellness Revolution” in Amsterdam. It is her mission to help people to come in contact with their physical body and to accept themselves on the holistic level of the mind, body and spirit. She has been coaching people to take responsibility for all of these aspects, encouraging them to build selfesteem and fall in love with themselves. Cathleen has been educated in the Glycobiology, a new science about structure, creation and biology of sugar chains. These good sugars are like a sort of antennas on the surface of all of our cells and look after communication between the cells. Via these antennas, cells talk and recognize themselves and they can also send a message. In this way these sugar molecules control almost all body processes.

 You are American and have lived in the Netherlands for a long time?

Yes, that is right. I have lived for over 20 years in the Netherlands married to a Dutchman. We met in 1983 and moved to the Netherlands in 1996. We have one son in a US medical school and a daughter studying in a US University. My youngest daughter lives at home and will finish high school in 2 years. Being a mother has helped me to be a better coach. In my work I realized the importance of authenticity, speaking your truth and finding your passion. When I speak English it is authentic and comes from my heart. I encourage all my Dutch teachers and facilitators to speak in the language they are most comfortable with. That is also important for the current transformation on this planet. During this transformation we are presently experiencing, people can get confused as they are waking up to their full potential. Our Wellness Coaches can offer support and guidance during the process of awakening.

What do you mean with the transformation of the planet?

We are living in a very special time. Seen from astrological point of view, we are heading from the elements of fire and air to earth and water, much like they did in the 1960’s. That is a transformation and it means that we are now capable to shape Spirit. In other words, we can manifest, show what we are standing for. Many people don’t know how to do this or are not conscious about it. In the previous years people have wondered what is real and what isn’t, what they want to believe or not. In this time people will learn how it is to live on earth and also to see what we did to the earth. The consequences of being careless with the earth is becoming poignantly visible.

What is your background?

I worked for a long time as a nurse in US. I worked with many sick people who suffered from serious imbalances and diseases. People frequently end up in a crisis when they are in this state. They wonder who they are, why they are on earth and also why they got sick. I am grateful for the work I did as a nurse and appreciate all the knowledge and skills I developed during those years. I tremendously enjoyed this work, however at a certain moment it became frustrating to realize that the present health care system is oriented around sick care. I didn’t believe anymore in the idea of a sick care system. In the hospital you are treated as a sick person and that is what you start believing about yourself. You are a patient and treated. That is only a thought. I have learned that we can have other thoughts that powerfully influence our destiny. I would like to help others realize they can think new thoughts related to prevention and wellness.

When I worked in the hospital, taking health histories, I was surprised that many were completely unaware of their imbalances or disease state before they were diagnosed. I had to ask myself why they seemed so disconnected from their present state of health. The manifestation of a disease can take years to develop, why didn’t they notice? Are people so disconnected from their bodies, that they are no longer conscious of an imbalance, which can lead to disease?

15 years ago by coincidence I read about a new science called Glycobiology. It is about how our cells communicate with each other. Then I realized that the world on a cellular level maybe so out of balance that we as people also got so out of balance and are no longer in contact with our body and feelings. The communication network in both our body and between each other has broken down. We don’t communicate well anymore. That’s why we are not aware that a disease is manifesting and we are often confronted with it in a later stage. We have become disconnected from our true nature as human beings.After all we are having a spiritual experience in our body. That was an important moment of insight to me.

What is your definition of “wellness”? In the Netherlands we quickly think of saunas or massage when hearing that word.

I have chosen the word “wellness” consciously. I thought of the word “health-coach”, but it doesn’t capture the whole. It is not only about the physical body. It is about everything: how can you be truly well when you have a relationship in crisis, or unable to find a new job? In the course we look at the body at the cellular level and we focus on the real magic and beauty of whowe are here on earth and why we are here. It is not only about eating healthy or meditating all day long. “Wellness” to me stands for an integrated and holistic approach of who we would like to be and what we would like to create. For a long time, people listened to doctors and nurses who told them what to do. The transformation I just talked about, makes it so that people become conscious that they themselves are responsible for who they are and what they are creating. That step is necessary in order to fall in love with yourself and with life.

Why did you start A Wellness Revolution?

A couple of years ago we started with the concept of a Wellness Revolution. We learned a lot in those years, did research and gave many free classes. Just recently we started for real. Now it is the time to shape it. I did a lot of work in the area of meditation, I investigated a lot and learned a lot from spiritual leaders from all over the world. On one of the events I attended, I discovered that also these spiritual people I met, had cancer or autoimmune disease. That is crazy. Is that the world we should live in? You can be so spiritual, but what if the body is sick? That doesn’t seem right. Is that how we are supposed to live? In the coming years people will be searching for answers and true wellness. In the course we give new tools on how to do that! As a Wellness Coach we help people digest, process their lives and determine what areas they want to change. We offer support and accountability to really help people make this transformation to become the best version of themselves. Our body is like a temple, a house in which the Spirit can live. Do you care for your temple? Maybe you look after your Spirit, but do you also look after your house or vice versa? Both are possible and necessary in this new time.

What is your ultimate goal?

With my organization I want to influence human life in a positive way, from a holistic point of view: so physically, mentally and spiritually.

As a nurse I worked with doctors and I realized how busy they are. They really don’t have time to guide people in the transformation process to wellness. People need wellness coaches to offer guidance, support and accountability. This is the more effective way to really change lifestyle habits. Over the past couple of years many governments in the world have officially recognized Wellness Coaching as a profession which can help with the current health care crisis. We are an organization which provides education to help people to find true wellness as well as training wellness coaches to help others.

More information:

For more information on the courses of A Wellness Revolution, please visit: www.awellnessrevolution.net

Wellness Coaching Course

A new course “Become a Certified Wellness Coach” will start in March 2018.

During this 6 month course, you will explore new ways of thinking about wellness and be given additional tools that can help both you and your clients to transform. During this journey, you will learn to coach others in a holistic way and be offered new life changing methods of training the sub-conscious. Discover the world of entrepreneurship as this course explores the rise of social-entrepreneurship in general, the growing numbers of micro-entrepreneurs around the planet, as well as the role a Wellness Coach plays within the entrepreneurial sphere.

For more information, please visit: https://www.awellnessrevolution.net/wellness-course/

Consciousness Class

Every month there is a 1,5 hrs class about consciousness and the role of glycans (good sugars) in our emotional processing and believe system.

In this class you will discover how our thoughts and emotions influence our cellular balance. You will learn how to listen to the signals of
your body as the ‘vehicle’ to encourage better lifestyle choices and self-care. How can you allow this information to further enhance your growth in consciousness, life coherence and overall balance.

Carla de Ruiter

Carla de Ruiter is hoofdredacteur en oprichter van Pioniers Magazine. Zij is directeur en eigenaar van Servant-Leadership Solutions, dé opleider voor Dienend-Leiderschap. Het is haar missie om van managers leiders te maken.