Artikelen

Het vijfde en nieuwste intelligentieniveau: ecologische quotiënt (EcQ)

De vier intelligentieniveaus die een algemenere bekendheid genieten zijn IQ, EQ, FQ en SQ en hebben de volgende betekenis:

IQ (Intelligentie Quotiënt) is gericht op begrip en hanteren van tekens en kennis;

 

 

EQ (Emotionele Intelligentie) richt zich op begrip en hanteren van emoties;

 

 

FQ (Fysieke Intelligentie) richt zich op lichaam en materie;

 

 

SQ (Spirituele Intelligentie) is gericht op het begrip van je levensenergie.

 

 

Binnen Servant-Leadership zijn deze intelligentieniveaus van groot belang, wil je jezelf kunnen dienen en wil je in staat zijn een ander te dienen zodat hij of zij kan groeien, zich kan ontwikkelen alsook sociaal en spiritueel gezond kan zijn.

We gingen ervan uit dat deze vier intelligentieniveaus uiteindelijk bepalend waren voor de mate waarin we in balans zijn als mens en leider. Binnen Servant-Leadership gebruiken we deze in relatie tot de 6 karakteristieken en de 10 gedragskenmerken.

Werkend met deze vier niveaus om te komen tot betekenisvolle servant-leaders stuitten we regelmatig op onderwerpen die van wezenlijk belang zijn maar niet geheel gedekt werden door deze vier.

We kwamen daarom tot de conclusie dat er nog een intelligentieniveau moest zijn, namelijk degene die bepalend is voor de wijze waarop we gericht zijn op het in harmonie zijn en leven met onze fysieke omgeving en de leefwereld in de meest brede zin.

Onze balans in de vier intelligentieniveaus kan namelijk onder druk staan c.q. schade oplopen als onze leefomgeving en de mate waarin wij daartoe verhouden niet in orde is. En dat hebben we voor een groot deel ook zelf in de hand.

Door er nu een vijfde intelligentieniveau aan toe te voegen, namelijk:

ECOLOGISCHE INTELLIGENTIE, die we kortaf EcQ (spreek uit: eccu) hebben gedoopt, waarbij:

  • EcQ is gericht op betekenisvol leven in harmonie met je fysieke omgeving en leefwereld.

vinden we het evenwicht waar naar we op zoek zijn.

Ecologie en voorbeeldgedrag:

De ecologie is een wetenschap die zich richt op de wisselwerking tussen organismen en leefgemeenschappen en hun omgeving en onderzoekt de samenhang van levende wezens met elkaar en hun omgeving. Dit houdt zowel fysische aspecten in als andere organismen die hetzelfde habitat bewonen.

Met andere woorden: Investeren in mensen en leefomgeving (milieu) wil niet alleen zeggen dat je zelf actief bent in iets wat goed voor hen/ons is. Het impliceert ook voorbeeldgedrag: voorleven hoe het zo goed mogelijk kan zodat anderen je volgen. Daarmee bouw je aan betekenisvolle gemeenschappen (incl. leefwereld in de breedste zin des woord).

Balans in de intelligentieniveaus

EcQ richt zich op het milieu, op de mensen om je heen, op de maatschappij waar we deel van uitmaken, op de natuur, op duurzaamheid, op andersdenkenden en op alles dat we niet van dichtbij kennen en waarvan we toch deel uitmaken. We zijn intellectueel in balans, emotioneel en sociaal verstandig, spiritueel gevoed en fysiek in orde als we aanvoelen welk gedrag passend is bij de mensen met wie we optrekken en bij de samenleving waarin we leven. Daarin kunnen wij het voorbeeld leven vanuit ons EcQ. Het helpt te beseffen dat het verantwoordelijkheid vergt en in balans zijn vraagt, met de andere intelligentieniveaus, om aandacht te hebben en scherp te blijven op onze impliciete taak tot rentmeesterschap. De wereld, deze maatschappij, het milieu, de natuur, onze leefomgeving, onze vrede mogen we niet als vanzelfsprekend beschouwen, maar behoeft blijvende aandacht, liefde en zorg. Als wij ernaar streven een voorbeeld te zijn dan helpen we anderen om op dat terrein tot juiste oordeelvorming en gedrag te komen en last but not least: het valt onszelf ten goede! Al onze door EcQ gevoede daden naar mensen, onze samenleving, onze organisaties en naar deze wereld krijgen dan een diepere betekenis omdat het op een hele goede manier weer bij ons terugkomt.

In ons komende themanummer (april) over Servant-Leadership verschijnt een uitgebreid artikel over deze nieuwe EcQ. Ga naar pioniersmagazine.nl om je te abonneren op ons gratis kwartaal magazine.

Meer weten over de balans tussen jouw 5 intelligentieniveaus? Op 4 juni is er een speciale masterclass over dit thema. Opgeven kan via deze link.

Daan Fousert

Daan Fousert (1947) is redactielid en auteur voor Pioniers Magazine. In de redactie is 'leiderschap' zijn aandachtsgebied. Daan wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van Servant-Leadership in Nederland. Hij schreef diverse boeken over Management, Human Resources en Dienend-Leiderschap. Zijn professionele focus is gericht op de volle breedte van leiderschap en de ontwikkeling van mensen. “Het oude leiderschap is dood, en om het nieuwe aan te duiden hebben we allerlei woorden nodig die de aandacht in feite alleen maar afleiden van waar het werkelijk om gaat. Al die adjectieven verhullen dat we bij leiderschap geen eigen, grootse connotatie meer hebben. Ik heb me verbonden met dienend leiderschap, maar die term omvat niets wat met het woord leiderschap alleen niet ook te duiden valt. Echt leiderschap ís dienend. Al het andere is geen slecht leiderschap, het is géén leiderschap. Hou het simpel.” Daarnaast is Daan beeldhouwer en auteur van inmiddels al weer 6 romans.